Deklaracja i raport dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zwanej dalej ustawą. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://zamek-pszczyna.pl, https://bilety.zamek-pszczyna.pl, https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl, https://zamekpszczyna.bip-slaskie.pl/

Strony internetowe są częściowo zgodne z zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu częściowej niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny
 • Nie wszystkie materiały dźwiękowe (mp3) opublikowane na stronie oraz na kanałach w mediach społecznościowych posiadają transkrypcję tekstową.
 • Nie wszystkie materiały wideo opublikowane na stronie oraz na kanałach w mediach społecznościowych posiadają transkrypcję tekstową.
 • Brak możliwości fokusowania strony (jedynie powiększanie czcionek)
 • Nie każda strona ma wersję dla osób słabowidzących
 • Dokumenty w formacie PDF opublikowane na stronie nie posiadają wersji dla osób słabowidzących
 • Część publikowanych dokumentów w formie załączników to zeskanowane dokumenty w formie plików graficznych, co uniemożliwia ich odczytanie przez standardowe czytniki tekstu.
 • Nieprawidłowe formatowanie niektórych tekstów

Wyłączenia

Poprawienie dostępności wszystkich stron jednocześnie niosłoby ze sobą nadmierne obciążenie finansowe dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Trwa proces szacowania kosztów oraz badania rynku na przygotowanie nowego Systemu rezerwacji (https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl).

Plany

 • Muzeum opracowuje założenia do nowego systemu rezerwacji, który będzie opierać się na obowiązujących wymogach prawnych oraz w pełni przystawać do nowoczesnych standardów stron internetowych. Planowane wdrożenie: 2024.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą, która dostarczyła nam moduł sprzedaży biletów, działający pod adresem https://bilety.zamek-pszczyna.pl

Skróty klawiaturowe

Na opisywanych stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej stron lub ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej stron lub ich elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia ma nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, Muzeum Zamkowe w Pszczynie niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Solidarności 77

00-090 Warszawa

tel. centrali: (22) 55 17 700

fax: (22) 827 64 53

biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Zapewnione są wydzielone miejsca parkingowe.
 • We wszystkich obiektach zarządzanych przez Muzeum znajdują się defibrylatory.
 • Dostępne są na miejscu wózki inwalidzkie.
 • Dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekty wyposażone są w urządzenia zwiększające mobilności osobistą osób ze szczególnymi potrzebami - windy, platformy schodowe, przenośne szyny (wymiary wind i platform umieszczone są na stronach internetowych).
 • Zapewniamy pomoc przeszkolonych pracowników Muzeum (m.in. w zakresie koordynacji transportu windą, platformami i szynami – osoby niepełnosprawne, seniorzy ).
 • Dodatkowo w wirtualnym zwiedzaniu: https://wirtualnezwiedzanie.zamek-pszczyna.pl/ zamieściliśmy trójwymiarowe siatki kondygnacji Zamku, plan pomieszczeń oraz ich opis, umożliwiające zapoznanie się z obiektem przed zwiedzaniem.
 • Zwiedzający niepełnosprawni, dzięki wprowadzonym usprawnieniom architektonicznym, są w stanie zwiedzić niemal każdą część ekspozycji Muzeum.
 • Ogólnodostępne parkingi znajdują się w odległości ok. 400 m od Zamku.
 • Na stronie Muzeum znajduje się mapa dojazdu do obiektu.
 • Główne wejście do Zamku, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową jak i w pełni sprawnych, znajduje się w Bramie Głównej od strony Rynku (strona południowa). Wejście do Stajni Książęcych, znajdujących się 400 metrów od Zamku, umiejscowione jest od strony ul. Basztowej 6 – 8.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Deklaracja dostępności aplikacji Audioprzewodnik Muzeum Zamkowe w Pszczynie

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna Audioprzewodnik Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Możliwości systemu aplikacji, który powstał w 2018 r., nie obejmują wszystkich elementów wymaganych ustawą. Aplikacja w części została zaktualizowana w roku 2023.

Wprowadzone rozwiązania:

 • Do aplikacji oprócz wyboru języka oprowadzania (5), wprowadzono także audiodeskrypcję w języku polskim. Zapewniono również wersję strony dla osób słabowidzących oraz możliwość powiększenia czcionki.

Adres do pobrania aplikacji:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.pszczynazamekmuzeum&gl=PL

Deklarację sporządzono dnia 23.10.2020 na podstawie samooceny.

Deklaracja dostępności aplikacji Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Język Migowy)

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 02.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: : .05.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Język Migowy) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na wysokie koszty wprowadzenia wymaganych modyfikacji. Aplikacja częściowo została zaktualizowana w roku 2023.


Wprowadzone rozwiązania:

 • Do aplikacji wprowadzono wersję dla osób słabowidzących oraz możliwość powiększenia czcionki.

Adres do pobrania aplikacji:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.pszczyna.audioguide&gl=PL

Deklarację sporządzono dnia 23.10.2020 na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Informacje dodatkowe

Muzeum Zamkowe w Pszczynie systematycznie wprowadza kolejne rozwiązania w celu zwiększenia dostępności cyfrowej witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych materiałów multimedialnych oferowanych naszym sympatykom. Turyści niepełnosprawni spotkają się także z wieloma udogodnieniami, które ułatwiają wizytę w naszym Muzeum. Oprócz wyżej wspomnianych, należą do nich m.in.:

 • Audioprzewodnik z funkcją audiodeskrypcji oraz videowycieczki w j. migowym.
 • Ścieżka zwiedzania dla osób niewidomych – zwiedzający mogą dotykać wybrane eksponaty.
 • Na stronie http://www.zamek-pszczyna.pl/dla_zwiedzajacych/dostepnosc znajduje się zakładka z informacjami na temat dostępności Muzeum.
 • Pomoc przeszkolonych pracowników Muzeum (przemieszczanie się po obiekcie oraz wsparcie w obsłudze urządzeń multimedialnych i aplikacji).
 • Ulgi w biletach wstępu.
 • Stale poszerzana oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (a także osób dorosłych) ze szczególnymi potrzebami w formie warsztatów, spotkań autorskich, koncertów edukacyjnych z Filharmonią Śląską. Współpraca ze szkołami specjalnymi, ośrodkami pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacjami pozarządowymi (zajęcia wakacyjne).
Załączniki
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2021 rok [PDF 62,4kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana formatowania tekstu
Strupowski Robert 2024-04-08 08:07:53
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Strupowski Robert 2024-04-08 08:05:04
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Strupowski Robert 2024-04-08 08:04:57
Wprowadzenie dokumentu : Dodanie deklaracji
Strupowski Robert 2024-04-08 08:03:35

Otwarte dane Pokaż dane